Goldin Financial Global Centre 高银金融国际中心

返回列表

Goldin Financial Global Centre 高银金融国际中心

九龙九龙湾启祥道17号 香港

行车路线 联络电话 + 852 3899 3888
技术支援与道路救援 + 852 3974 0251

充电
4 个特斯拉充电器, 最高21kW。
向公众开放。自行停车。