Kerry Hotel, Hong Kong 香港嘉里酒店

Back to list

Kerry Hotel, Hong Kong 香港嘉里酒店

Driving Directions 联络电话 + 852 2252 5888
技术支援与道路救援 + 852 3974 0251

充电
6 个特斯拉充电器, 最高12kW。
向公众开放。代客停车。

Kerry Hotel, Hong Kong 香港嘉里酒店