Guang Dong Hotel 香港粤海酒店

Back to list

Guang Dong Hotel 香港粤海酒店

Driving Directions 联络电话 + 852 3410 8888
技术支援与道路救援 + 852 3974 0251

充电
2 个特斯拉充电器, 最高11kW。
向公众开放。代客停车。

Guang Dong Hotel 香港粤海酒店