Kwan Yick Phase 3 均益大厦3期

Back to list

Kwan Yick Phase 3 均益大厦3期

Driving Directions 技术支援与道路救援 + 852 3974 0251

充电
3 个特斯拉充电器, 最高21kW。
向公众开放。自行停车。

Kwan Yick Phase 3 均益大厦3期