Sun Tin Wai Shopping Center 新田围商场

Back to list

Sun Tin Wai Shopping Center 新田围商场

Driving Directions 联络电话 +852 2618 0322
技术支援与道路救援 + 852 3974 0251

充电
5个特斯拉充电器, 最高11kW。
向公众开放。自行停车。

Sun Tin Wai Shopping Center 新田围商场