Cheung Sha Wan Plaza 长沙湾广场

Back to list

Cheung Sha Wan Plaza 长沙湾广场

Driving Directions 联络电话 +852 2745 7118
技术支援与道路救援 + 852 3974 0251

充电
3个特斯拉充电器, 最高16kW。
向公众开放。自行停车。

Cheung Sha Wan Plaza 长沙湾广场